Now showing items 1-20 of 2516

  • Råvareflyt og institusjonelle virkemidler 

   Dreyer, Bent; Johnsen, Oddrun (Nofima rapportserie, Research report, 2000)
   Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra FNL. Prosjektet som denne rapporten er en del av har hatt følgende mål: ● Gi en oversikt over konsesjonsvilkår i den norske trålerflåten som har til hensikt å styre råstoff mot ...
  • Sei kontra pollack: Smaksundersøkelse gjort under Nor-Fishing 2000 

   Østli, Jens (Nofima rapportserie, Research report, 2000)
   Fiskeriforskning gjennomførte under messa NOR-FISHING i Trondheim år 2000 en undersøkelse for å se i hvilken grad sei og Alaska pollack ble oppfattet som like. Undersøkelsen viser at et flertall syntes sei smakte bedre enn ...
  • Nye FoU-tilbud til sjømatindustri. Forslag til strategi for fiskeriforskningsmiljøet i Tromsø 

   Olsen, Ragnar Ludvig; Strøm, Terje; Sunnanå, Knut; Akse, Leif; Edvardsen, Torgeir (Nofima rapportserie, Research report, 2000)
   Rapport fra en arbeidsgruppe nedsatt for å fremme forslag til ny strategi for fiskeriforskningsmiljøet i Tromsø for nye FoU-tilbud til sjømatindustrien. Gruppen fikk i oppgave å gi innspill til styrene i Norges Fiskerihøgskole ...
  • Markedskanaler for næringsmidler i Russland. Status og mulige utviklingsbaner 

   Nilssen, Frode (Nofima rapportserie, Research report, 2000)
   Formålet med dette arbeidet er å gi en status for strukturen i markedskanalene for fisk i Russland, med vekt på pelagisk fisk. Hovedvekten er lagt på å beskrive de strukturelle endringene i markeds-kanalene og de ...
  • Wood in Food – hygienic limits and cleaning procedures. Partial report 2 

   Lorentzen, Grete Elisabeth; Weider, Ida (Nofima rapportserie, Research report, 2000)
   This work is a part of the project “Wood in the Food industry”, which have participants from all Nordic countries. The project is co-ordinated by the Norwegian Institute of Wood Technology and funded by the Nordic Wood. ...
  • Wood in Food - Measuring methods. Partial report 1 

   Lorentzen, Grete Elisabeth; Gudbjörnsdottir, Birna; Weider, Ida (Nofima rapportserie, Research report, 2000)
   The aim of this project is to develop and evaluate measuring methods to control the hygienic status of wood in food industry. This is a part of the project “wood in the food industry” where the suitability of wood products ...
  • Selkjøtt 

   Joensen, Sjurdur; Olsen, Jan-Vidar (Nofima rapportserie, Research report, 2000)
   Utgangspunktet for forsøkene er å ta vare på mest mulig av selkjøttet til konsum. Vi har valgt å se nærmere på grunnleggende egenskaper ved selkjøtt under modning og fryselagring. Biffkjøttet som ble benyttet er fra klappmyss ...
  • Taksering av bestand og rådgiving for fiske av rognkjeks 

   Albert, Ole Thomas (Nofima rapportserie, Research report, 2000)
   Bestanden av rognkjeks (Cyclopterus lumpus) er kartlagt ved hjelp av innsamlede data fra lokale fiskere. Ved hjelp av en enkel biomassemodell (SHOT) basert på CPUE data innsamlet fra fiskerne er det gjort beregninger av ...
  • Bycatch in trawl-fisheries. Sub-project 3 

   Sundet, Jan Henry; Hauan, Marit Anne (Nofima rapportserie, Research report, 2000)
   The main goals of this sub-project were to evaluate whether interviewing fishers could be an appropriate method to reveal quantities of the bycatches in the Norwegian trawl fisheries, and to describe the knowledge about ...
  • Bifangst av kongekrabbe i garn-og linefisket i 1999 

   Sundet, Jan Henry (Nofima rapportserie, Research report, 2000)
   I alt 16 fiskere har registrert bifangst av kongekrabbe ved eget fiske med torskegarn, rognkjeksgarn og line i området Varanger – Nordkapp gjennom hele 1999. Dette er noe færre enn i 1998. Resultatene viser at problemene ...
  • Lumpsucker (Cyclopterus lumpus) otoliths: dissection, mounting and age-reading 

   Albert, Ole Thomas; Bertelsen, Bernt; Sigurdur T., Jonsson; Pettersen, Ivar H.; Torstensen, Else (Nofima rapportserie, Research report, 2000)
   A workshop was held at Institute of Marine Research, Flødevigen Marine Research Station, Arendal, Norway, 17-19 February 1999, to investigate methodes for age-determination of lumpsucker (Cyclopterus lumpus) from otoliths. ...
  • Norsk laks i kinesiske supermarkeder - Krav til produkt, leverandør og markedsføring 

   Hansen, Kåre; Rørtveit, Jostein (Nofima rapportserie, Research report, 2000)
   Formålet med denne rapporten er å beskrive og analysere hvilke krav innkjøpere i kinesiske supermarkeder stiller til norsk laks, til leverandører av laks og hvordan de vurderer ulike markedsføringstiltak for norsk laks. ...
  • Forskningsvirksomheten 1999 : årsrapport til Fiskeridepartementet og Norges forskningsråd 

   Richardsen, Roger Norvald; Sunnanå, Knut; Olsen, Egil; Mortensen, Atle; Eliassen, Jens-Eric (Nofima rapportserie, Research report, 2000)
  • Joint report for 2000 on the red king crab (Paralithodes camtschaticus) investigations in the Barents Sea 

   Kuzmin, Sergey; Sundet, Jan Henry (Nofima rapportserie, Research report, 2000)
   The present mean estimates of legal males above 150 mm CW in REZ and NEZ are 1 513 000 and 676 000 respectively. Estimates of total stock with CL > 60 mm in REZ are 12 546 000. There are no such estimates in NEZ. In NEZ ...
  • The Future for Salmon in France 

   Nilssen, Frode; Monfort, Marie C (Nofima rapportserie, Research report, 2000)
   The aim of the research project is to explore future trends and potential market opportunities for farmed salmon in France. Based on a survey carried out with French salmon industrialists, traders and sociologists, this ...
  • Utvanning av klippfisk 

   Akse, Leif; Joensen, Sjurdur; Olsen, Jan Vidar; Carlehög, Mats; Skjerdal, Taran (Nofima rapportserie, Research report, 2000)
   I rapporten sammenlignes tre metoder for utvanning av klippfiskbiter; tradisjonell utvanning, vakuumutvanning og utvanning med justert saltkonsentrasjon i vannet. Metodene sammenlignes med hensyn til jevnt saltinnhold i ...
  • Settefiskproduksjon av marin fisk - fokus på gasser i vann 

   Strand, Hans Kristian (Nofima rapportserie, Research report, 2000)
   Oppvarming av vann fører til gassovermetning. Det er godt dokumentert at slik overmetning kan resultere i sykdom og dødelighet hos fisk i oppdrett. Det er etter hvert rettet fokus mot skadelige effekter av selv liten grad ...
  • Fiskerinæringen i Finnmark. Analyse av verdiskaping og råstoffomsetning 

   Bendiksen, Bjørn Inge; Isaksen, John Roald (Nofima rapportserie, Research report, 2000)
   Rapporten tar for seg verdiskapingen i fiskerinæringen i Finnmark, både med utgangspunkt i offentlig tilgjengelig statistikk og nyere tall hentet fra fiskerinæringen i fylket. Analysene viser at fiskerinæringen i Finnmark ...
  • Subsidies to the Norwegian Fishing Industry: An Update 

   Isaksen, John Roald (Nofima rapportserie, Research report, 2000)
   This Report is an update of earlier Report No. 7/1998: “Governmental Transfers to the Norwegian Fishing Industry: 1977-1996”, which was the Norwegian contribution to the OECD’s Fishery Committee, answering their Questionnaire ...
  • Driftsundersøkelsen i fiskeindustrien- Oppsummering av inntjening og lønnsomhet i 1999 

   Bendiksen, Bjørn Inge; Isaksen, John Roald (Nofima rapportserie, Research report, 2000)
   En gjennomgang av regnskaper for 475-500 norske fiskeforedlingsbedrifter de siste årene viser at lønnsomheten i 1999 var svært svak i viktige sektorer i norsk fiskeindustri. Dette var i stor grad de samme sektorene som ...