• Alt på land 

   Svorken, Marianne; Høgstad, Maria Alfredsen; Esaiassen, Margrethe; Nøstvold, Bjørg Helen (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Mye av restråstoffet som oppstår om bord på norske torsketrålere blir ikke ført til land. I denne artik-kelen drøfter vi hvorfor fartøy i akkurat denne gruppen ikke utnytter restråstoffet bedre. Gjennom en kvalitativ ...
  • Blue Bioeconomy in the Arctic region 

   Bjornsdottir, Bryndis; Reykdal, Olafur; Þórðarson, Gunnar; Valsdóttir, Þóra; Jonsdottir, Rosa; Kvalvik, Ingrid; Svorken, Marianne; Pleym, Ingelinn Eskildsen; Natcher, David; Dalton, Michael (Research report, 2021)
  • Dokumentasjon av sosial bærekraft i norsk fangstbasert fiskerinæring 

   Nøstvold, Bjørg Helen; Ødegård, Anne Mette; Svorken, Marianne; Honkanen, Pirjo; Andersen, Rolf Kristian; Young, James A. (Nofima rapportserie, Research report, 2019)
   De siste 20 årene har det kommet stadig flere initiativer for sertifisering knyttet til miljømessig bærekraft. Kundene, først og fremst supermarkedene, har i senere år begynt å etterspørre dokumentasjon også på sosial ...
  • Driftsøkonomi og kvalitetsfeil i foredling av fisk – Resultater fra intervju med bedrifter og produksjonsforsøk 

   Karlsen, Kine Mari; Hermansen, Øystein; Svorken, Marianne (Research report, 2013)
   Formålet med dette prosjektet var å koble data fra fartøy og produksjonsanlegg for å utvikle et system for målrettet høsting, med den hensikt å optimere kvaliteten på råstoffet og verdien på sluttproduktet. For å utvikle ...
  • Evaluering av landingsforskriften - Sluttrapport 

   Svorken, Marianne; Sørdahl, Patrick Berg; Henriksen, Edgar (Research report, 2016)
   Nærings- og fiskeridepartementet fastsatte i mai 2014 en ny forskrift om landings- og sluttseddel (Landingsforskriften) som innebærer endrede krav til journalføring og til merking, lagring og adskillelse samt nye krav til ...
  • Fangstregulering og råstoffkvalitet i kystflåten. Ferskt råstoff til fiskeindustrien i Nord-Norge 

   Henriksen, Edgar; Svorken, Marianne (Nofima rapportserie, Research report, 2011)
   I denne rapporten undersøkes sammenhengen mellom reguleringer og kvaliteten på ferskt råstoff av torsk, hyse og sei som leveres til fiskeindustrien i Nord-Norge. Vi presenterer reguleringsprosessen før vi oppsummerer kjent ...
  • Fartøyenes fangst- og føringskapasitet og kvalitet på landet hvitfisk. Bedre kvaliteten på landinger av hvitfisk fra kystflåten 

   Henriksen, Edgar; Svorken, Marianne; Sogn-Grundvåg, Geir; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Tobiassen, Torbjørn; Heia, Karsten; Olsen, Stein Harris (Nofima rapportserie, Research report, 2020)
   Organisasjonene i næringen har bedt FHF om å finansiere forslag til offentlige reguleringer for å realisere potensialet for å forbedre kvaliteten på hvitfisk landet fra kystflåten. Dette er i erkjennelsen av at bedre ...
  • Fjordlinjene – for hva og for hvem? 

   Svorken, Marianne; Isaksen, John Roald; Dreyer, Bent (Nofima rapportserie, Research report, 2016)
   Fjordlinjer har vært benyttet siden 2004. Den gang for beskyttelse av kyst- og fjordtorsk. Etter kystfiskeutvalgets innstilling, ble det tatt grep for også å tilrettelegge for småskala fiskeri gjennom å beskytte mot ...
  • For mye av en god ting? Evaluering av forskrift om landings- og sluttseddel (landingsforskriften) trådt i kraft 1.1.2015 

   Svorken, Marianne; Sørdahl, Patrick Berg; Henriksen, Edgar (Research report, 2016)
   Nærings- og fiskeridepartementet fastsatte i mai 2014 en ny forskrift om landings- og sluttseddel (Landingsforskriften) som innebærer endrede krav til journalføring og til merking, lagring og adskillelse samt nye krav til ...
  • Garantiordningen for fiskere 

   Svorken, Marianne; Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald (Nofima rapportserie, Research report, 2012)
   Hensikten med denne rapporten er å øke kunnskapsnivået om garantiordningen for å kunne vurdere hvorvidt ordningen fungerer hensiktsmessig og formålstjenlig. Garantiordningen for fiskere (garantilott) har som formål å sikre ...
  • Journalføring og digitale løsninger i klippfisknæringen – en kartlegging av funksjonalitet – Faglig sluttrapport 

   Robertsen, Roy; Karlsen, Kine Mari; Svorken, Marianne; Robertsen, Karine (Nofima rapportserie, Research report, 2017)
   Se kapittel 1
  • Kvalitetsfeil og økonomiske konsekvenser - Kartlegging av bedrifters synspunkter i hvitfisksektoren 

   Karlsen, Kine Mari; Svorken, Marianne; Hermansen, Øystein; Akse, Leif (Nofima rapportserie, Research report, 2012)
   Formålet med dette delprosjektet var å kartlegge bedriftenes synspunkter på hvilke kvalitetsfeil som er de alvorligste med hensyn til bedriftens lønnsomhet, årsaker og konsekvenser av kvalitetsfeilene, og i hvor stor grad ...
  • Kvotebytte av lodde ved Grønland, Island og Jan Mayen og lodde i Barentshavet. Evaluering av prøveordning for ringnotflåten 2014 

   Svorken, Marianne (Research report, 2014)
   Vinteren 2014 innførte Nærings- og fiskeridepartementet en midlertidig ordning med kvotebytte av lodde ved Grønland, Island og Jan Mayen og lodde i Barentshavet, der to samarbeidende fartøy i ringnotflåten kunne bytte ...
  • Lønnsomhet i nordnorske aktivitetsturismebedrifter 

   Borch, Trude Kristin; Svorken, Marianne (Research report, 2014)
   Målsettingen med studien har vært å undersøke lønnsomheten i bedrifter som tilbyr naturbaserte aktiviteter til turister i Nord-Norge. Utgangspunktet er et utvalg aktivitetsbedrifter som, i større eller mindre grad, tilbyr ...
  • Makrellkonfliktens konsekvenser 

   Iversen, Audun; Svorken, Marianne; Bendiksen, Bjørn Inge (Research report, 2014)
   Dette prosjektet har omhandlet makrellkonflikten med Færøyene og Island, hvor blant annet økt fiske fra Island og Færøyene og landingsforbud har vært drøftet. Prosjektet har diskutert hvordan konflikten har påvirket ...
  • Mapping the local-global wine chain from Europe to China : Towards shared standards and benchmarks in wine traceability and authenticity 

   Elde, Silje; Sørdahl, Patrick Berg; Svorken, Marianne; Nyrud, Thomas; Boechat, Celine; Cordeiro, Cheryl Marie; Olsen, Petter (Nofima rapportserie, Research report, 2021)
   When investigating food authenticity and potential fraud, there are two main options. One approach is to focus on determining the chemical, physical, or sensory characteristics of the food samples themselves and check if ...
  • Markedsbasert høsting av fiskeressurser – Sluttrapport for 2010 

   Dreyer, Bent; Hermansen, Øystein; Henriksen, Edgar; Svorken, Marianne; Isaksen, John Roald; Karlsen, Kine Mari; Bendiksen, Bjørn Inge (Nofima rapportserie, Research report, 2011)
   Rapporten gir en oversikt over aktivitet og funn i prosjektet Markedsbasert høsting av fiskeressurser i prosjektperioden 2010/11. I rapporteringsperioden har det i prosjektet vært utført fire hovedaktiviteter. De har vært ...
  • Norwegian Responsible Fisheries Management (NRFM) – Utvikling av norsk standard for bærekraftige fiskerier 

   Svorken, Marianne (Nofima rapportserie, Research report, 2021)
   For å oppnå markedsadgang til våre viktigste markeder for sjømat er sertifisering av bærekraftige fiskerier nødvendig. Prosessen med å utvikle en norsk standard, Norwegian Responsible Fisheries Management (NRFM), er nå i ...
  • Råstoffkvalitet og salgsverdi – Estimert tap for torsk i 2013 

   Svorken, Marianne; Hermansen, Øystein; Karlsen, Kine Mari (Research report, 2015)
   Hensikten med dette arbeidet var å beregne de økonomiske konsekvenser for industrien ved varierende kvalitet for råstoffet (kvalitetsklasser) av torsk på et aggregert nivå. Sammenhengen mellom de enkelte kvalitetsfeil på ...
  • Sammenhengen mellom råstoffets beskaffenhet og produktutbytter i filetproduksjon av hyse og torsk 

   Akse, Leif; Tobiassen, Torbjørn; Joensen, Sjurdur; Karlsen, Kine Mari; Svorken, Marianne; Hermansen, Øystein (Nofima rapportserie, Research report, 2012)
   I prosjektet er det utført intervjuundersøkelse i fire filetbedrifter og produksjonsforsøk med både torsk og hyse i to av bedriftene. Målet i spørreundersøkelsen var å finne hvilke kvalitetsfeil i råstoffet bedriftene selv ...