• Blue Bioeconomy in the Arctic region 

   Bjornsdottir, Bryndis; Reykdal, Olafur; Þórðarson, Gunnar; Valsdóttir, Þóra; Jonsdottir, Rosa; Kvalvik, Ingrid; Svorken, Marianne; Pleym, Ingelinn Eskildsen; Natcher, David; Dalton, Michael (Research report, 2021)
  • Comparative Description and Analysis of Oyster Aquaculture in Selected Atlantic Regions: Production, Market Dynamics, and Consumption Patterns 

   Litembu, Johannes A.; Fitzgerald, Daniel; Altintzoglou, Themistoklis; Boudry, Pierre; Britz, Peter; Byron, Carrie J.; Delago, Daniel; Girard, Sophie; Hannon, Colin; Kafensztok, Marcia; Lagreze, Francisco; Legat, Jefferson Francisco Alves; Legat, Angela Puchnick; Michaelis, Adriane K.; Pleym, Ingelinn Eskildsen; Sühnel, Simone; Walton, William; Strand, Åsa (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   In the face of an increasing world population and a subsequent need for an increase in sustainable and healthy food production, low trophic species, such as oysters, emerge as a promising alternative. However, regional ...
  • E-commerce of Seafood – A Review of Existing Research 

   Voldnes, Gøril; Pleym, Ingelinn Eskildsen; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Alm, Siril; Nyrud, Thomas; Rosnes, Jan Thomas (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   This review presents the current status of knowledge on e-commerce trade of groceries, and perishable foods, and offers highlights of the different important aspects crucial for trading quality seafood through e-commerce ...
  • Hva er drivkraften bak bærekraftig sjømat og hvordan er norsk sjømatnæring posisjonert?Fagrapport 2 og 3 

   Nøstvold, Bjørg Helen; Alm, Siril; Pleym, Ingelinn Eskildsen; Honkanen, Pirjo (Nofima rapportserie, Research report, 2010)
   Denne rapporten er en del av et FHF finansiert prosjekt ”Etterspørselsforhold knyttet til bærekraft og miljø” og bygger videre på rapporten ”Hva menes med bærekraftig sjømat”. Rapporten er basert på intervjuer blant ...
  • Hva menes med bærekraftig sjømat? 

   Pleym, Ingelinn Eskildsen; Honkanen, Pirjo; Toften, Kjell (Nofima rapportserie, Research report, 2009)
   Denne rapporten er en del av et FHL/FHF finansiert prosjekt ”Etterspørselsforhold knyttet til bærekraft og miljø”. Det er i dag et mangfold av ulike eller overlappende begreper som stiller nye krav til produksjonen og ...
  • Kartlegging av marint restråstoff i Troms 

   Larsen, Thomas Andre; Pleym, Ingelinn Eskildsen (Nofima rapportserie, Research report, 2012)
   Målet med kartleggingen er å få oversikt over hva som finnes av marint restråstoff i Troms i dag, samt forventet råstoffsituasjon de nærmeste årene. Oversikten skal bidra som beslutningsgrunnlag for biomarine næringsaktører ...
  • Klippfisk i Brasil.Hvordan påvirker nye klippfiskprodukter i det brasilianske markedet norsk eksport av klippfisk? 

   Egeness, Finn-Arne; Pleym, Ingelinn Eskildsen (Nofima rapportserie, Research report, 2012)
   Det brasilianske markedet har blitt tilført stadig nye produkter som kan true posisjonen til norsk klippfisk. Konkurransen kommer i første rekke fra saltet fisk i opprevet form, og fryst utvannet fisk. Importen av slike ...
  • Klippfisk til Angola. Markedsmuligheter og utfordringer for norsk klippfisk i Angola 

   Egeness, Finn-Arne; Pleym, Ingelinn Eskildsen (Research report, 2014)
   Denne rapporten ser nærmere på markedsmuligheter og utfordringer for norsk klippfisk i Angola. Den økonomiske veksten i Angola har bidratt til økt import av klippfisk. Norsk eksport domineres av klippfisk av sei. I tillegg ...
  • Klippfisk til Angola. Muligheter og utfordringer for norsk klippfisk i det angolanske markedet. Faglig sluttrapport 

   Egeness, Finn-Arne; Pleym, Ingelinn Eskildsen (Research report, 2015)
   I denne faglige sluttrapporten oppsummeres prosjektet «Klippfisk til Angola» finansiert av FHF. Positiv utvikling for en rekke makroøkonomiske variabler har økt etterspørselen etter klippfisk av torsk og sei i Angola. ...
  • Markedsmuligheter og -utfordringer for norsk eksport av klippfisk av sei (makayabu) til Angola 

   Egeness, Finn-Arne; Pleym, Ingelinn Eskildsen (Research report, 2015)
   I denne rapporten har vi sett nærmere på mulighetene og utfordringene for norsk klippfisk av sei i Angola. Rapporten viser at måten norsk klippfiskindustri pakker klippfisk av sei er svært godt tilpasset det angolanske ...
  • Markedsmuligheter og utfordringer for norsk klippfisk av torsk (bacalhau) i Luanda, Angola 

   Egeness, Finn-Arne; Pleym, Ingelinn Eskildsen (Research report, 2015)
   Angola er det største afrikanske markedet for klippfisk av torsk. Nærmere halvparten av konsumet av klippfisk av torsk skjer i forbindelse med julefeiringen. Analyser av intervjuer med supermarkedskjedene forteller at de ...
  • Norsk klippfisk til Brasil. Markedsendringer i et viktig klippfiskmarked 

   Egeness, Finn-Arne; Pleym, Ingelinn Eskildsen; Lopane, Anna Rosa (Research report, 2015)
   I denne rapporten oppsummeres de viktigste resultatene i Nofima sitt arbeid med det brasilianske klippfiskmarkedet de siste årene. Rapporten viser at det brasilianske bacalhau-markedet har mer enn doblet seg de siste årene. ...
  • Norsk sild til Brasil – Markedsbarrierer og markedsmuligheter i et voksende sjømatmarked 

   Egeness, Finn-Arne; Pleym, Ingelinn Eskildsen; Elvestad, Christel; Nilssen, Frode (Nofima rapportserie, Research report, 2012)
   Norske pelagiske bedrifter må utnytte mulighetene og løse flere utfordringer dersom en skal lykkes med en lønnsom eksport av fryst rund sild til Brasil. Rapporten diskuterer fem konkrete problemstillinger som norsk industri ...
  • Nye markeder for pelagisk fisk. Muligheter og utfordringer for fryst rund sild i det brasilianske markedet 

   Egeness, Finn-Arne; Pleym, Ingelinn Eskildsen; Elvestad, Christel; Nilssen, Frode (Nofima rapportserie, Research report, 2012)
   Norsk eksport av pelagisk fisk er konsentrert til et begrenset antall marked. Risikoen med et fåtall marked økes ytterligere med at forhold delvis utenfor bedriftenes kontroll kan påvirke eksporten. Flere norske bedrifter ...
  • The Norwegian Bioeconomy Strategy and the Way Forward for Blue Growth 

   Pleym, Ingelinn Eskildsen; Svorken, Marianne; Kvalvik, Ingrid (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   The Arctic Council Sustainable Development Working Group (SDWG) recently released a report on the blue bioeconomy in the Arctic. In this paper, we discuss the Norwegian policy to promote the Norwegian blue bioeconomy, ...
  • The value of creating plus-products - the Norwegian Marine Ingredients Industry 

   Pleym, Ingelinn Eskildsen; Svorken, Marianne; Lindberg, Diana; Vang, Birthe; Solstad, Runar Gjerp; Iversen, Audun (Lecture, 2018)
  • Utfordringer som hindrer økt utnyttelse av marine restråstoff og marine arter 

   Vang, Birthe; Lian, Kjersti; Berntssen, Marc HG; Ørnsrud, Robin; Sele, Veronika; Solstad, Silje Gjerp; Pleym, Ingelinn Eskildsen; Svorken, Marianne; Steinsholm, Silje; Aas, Turid Synnøve; Kokkali, Marialena; Carvajal, Ana Karina; Dragøy, Ragnhild (Nofima rapportserie, Research report, 2021)
   Regjeringen har i flere meldinger uttalt at det skal legges til rette for økt verdiskaping i sjømatnæringen. Et bidrag inn mot dette er utvikling innen sirkulær bioøkonomi og innføring av en mer bærekraftig produksjon og ...
  • Verdifulle rester. Muligheter for norsk marint restråstoff 

   Pleym, Ingelinn Eskildsen; Svorken, Marianne; Vang, Birthe (Nofima rapportserie, Research report, 2019)
   Marin ingrediensindustri er en betegnelse som benyttes på bedrifter som produserer ingredienser eller ferdigvarer basert på marint restråstoff. I Norge består denne industrien av rundt 61 bedrifter. Industrien er preget ...
  • Verktøy for å måle fiskekvalitet - basert på forbrukernes oppfatning (Fase 1 – Forprosjekt). Sluttrapport 

   Nilsen, Heidi; Esaiassen, Margrethe; Østli, Jens; Nøstvold, Bjørg Helen; Pleym, Ingelinn Eskildsen; Reynisson, Eyjólfur; Skjelvareid, Martin Hansen; Heia, Karsten (Research report, 2014)
   Ved å ha et enkelt verktøy til bruk ved vurdering av kvalitet på fisk i disk kan man sikre at fisk som tilbys forbrukerne har god kvalitet. Det er imidlertid vanskelig å måle fiskekvalitet. Samtidig er det behov for et ...