• Effekter av individtetthet på overlevelse og gonadevekst hos villfanget Drøbak-kråkebolle (Strongylcentrotus droebachiensis) i landbasert oppdrett 

   Siikavuopio, Sten Ivar; Dale, Trine; Aas, Kåre; Mortensen, Atle (Research report, 2004)
   Drøbak-kråkebollen (Strongylocentrotus droebachiensis) produserer en gonade som er svært ettertraktet i det japanske og franske delikatessemarkedet. Det finnes i dag ingen kommersielt tilgjengelige teknologi for landbasert ...
  • Fangstbasert havbruk - mellomlagringsløsninger for den mindre kystflåten 

   Midling, Kjell Øyvind; Aas, Kåre; Tobiassen, Torbjørn; Akse, Leif; Isaksen, Bjørnar; Løkkeborg, Svein; Humborstad, Odd Børre (Nofima rapportserie, Research report, 2005)
   Prosjektet har evaluert hvilke muligheter den minste kystflåten (< 15 meter) har for å lagre deler av fangsten sin levende (Fangstbasert havbruk). Tre linefartøy og to snurrevadfartøy har deltatt aktivt, men også redskapet ...
  • Fangstskader på råstoffet og kvalitet på fersk filet 

   Akse, Leif; Tobiassen, Torbjørn; Joensen, Sjurdur; Midling, Kjell Øyvind; Aas, Kåre (Nofima rapportserie, Research report, 2005)
   Forsøk i Lofoten, Vesterålen og Finnmark viser at torsk og hyse blir påført skader under fangst som i betydelig grad kan redusere produktutbytte og –kvalitet, og dermed verdien av råstoffet, i produksjon av fersk filet. ...
  • Kystfiske etter pelagiske arter – potensielt økt verdiskaping ved mer effektiv transport av levende fisk 

   Midling, Kjell Øyvind; Aas, Kåre (Nofima rapportserie, Research report, 2007)
   For å oppnå bedret kvalitet og muligheter for høyere pris i kystnært fiske etter pelagiske arter er det nødvendig å effektivisere transport og lagring av levende fisk. Selv om de kystnære fangstene kan ha bedre kvalitet ...
  • Levendefangst og vedlikeholdsfôring av sei som grunnlag for produktutvikling og markedsutvikling 

   Aas, Kåre; Heide, Morten; Tobiassen, Torbjørn (Nofima rapportserie, Research report, 2007)
   Mer enn 70 % av sei fanget med not er under 1,2 kilo sløyd. Det er denne fisken som har potensialet til å levendelagres og fôres. Dette råstoffet gir imidlertid filetprodukter som det er liten interesse for i de tradisjonelle ...
  • Pre-rigor filetering av levendefanget torsk - I: Filetkvalitet - vill torsk restituert i merd etter fangst, uten fôring 

   Akse, Leif; Tobiassen, Torbjørn; Midling, Kjell Øyvind; Aas, Kåre (Nofima rapportserie, Research report, 2007)
   I dette prosjektet ble det gjennomført to forsøk med filetering av torsk ved ulik rigortilstand. Råstoffet var stor skrei fisket levende utenfor Vesterålen i mars – april. Torsken ble ilandført levende av fangstfartøyet ...
  • Pre-rigor filetering av levendefanget torsk - II Holdbarhet og filetkvalitet, levende vill torsk som ble fôret i merd før slakting 

   Akse, Leif; Tobiassen, Torbjørn; Midling, Kjell Øyvind; Aas, Kåre; Dahl, Reidun Wenche; Eilertsen, Guro (Nofima rapportserie, Research report, 2007)
   Hovedmålet var å dokumentere om filetering av torsk pre-rigor, i-rigor eller post-rigor påvirket holdbarhetstiden under kjølelagring, totalt etter slakting og etter filetering. Det var også et delmål å dokumentere andre ...
  • Produksjon av høstsmolt av røye (Salvelinus alpinus L.) 

   Siikavuopio, Sten Ivar; Aas, Kåre (Nofima rapportserie, Research report, 2002)
   Produksjonen av sjørøye i oppdrett har ikke hatt en utvikling som forventet, noe som blant annet skyldes røyas reduserte sjøvannstoleranse. Da fisken kan holdes maksimalt to måneder i året i fullt sjøvann (33 ‰) begrenser ...
  • Slakting av oppdrettslaks på båt, direkte fra oppdrettsmerd 

   Midling, Kjell Øyvind; Mejdell, Cecilie; Olsen, Stein Harris; Tobiassen, Torbjørn; Aas-Hansen, Øyvind; Aas, Kåre; Harris, Stephen; Femsteinevik, Åsmund; Oppedal, Kurt (Nofima rapportserie, Research report, 2008)
   Hovedmålet med prosjektet var å teste avliving og bløgging på båt, direkte fra oppdrettsmerd, i nær full industriell skala og danne grunnlag for omlegging av all slakting ved Marine Harvest, region sør. Del 1 av dette ...
  • Sulting av oppdrettstorsk 

   Esaiassen, Margrethe; Akse, Leif; Joensen, Sjurdur; Midling, Kjell Øyvind; Tobiassen, Torbjørn; Wilhelmsen, Kjetil; Aas, Kåre (Nofima rapportserie, Research report, 2006)
   I prosjektet er det undersøkt hvor lang sultetid som kreves for å tømme mage- og tarmsystemet i oppdrettstorsk for fôrrester, og hvordan fysiologiske faktorer som lengde, vekt, kondisjonsfaktor, levervekt og gonadevekst ...
  • Torsk som rømmer - en atferdsstudie i merd 

   Aas, Kåre; Midling, Kjell Øyvind (Nofima rapportserie, Research report, 2005)
   Resultatene fra disse innledende forsøkene ved Norfra AS sitt anlegg viser god sammenheng mellom tettheten av torsk i en merd og hvor mange som rømmer når anledningen byr seg. Dette er i seg selv ikke særlig overraskende, ...
  • Utprøving av industrielt agn til taskekrabbe (Cancer pagurus) 

   Dale, Trine; Siikavuopio, Sten Ivar; Aas, Kåre (Research report, 2004)
   I den mest hektiske perioden av det norske krabbefisket benyttes det ca. 25 000 krabbeteiner per dag. Dette gir et agnforbruk på i underkant av 20 tonn per dag. Agnet som brukes er hovedsakelig sei. Til krabbesesongen 2002 ...
  • Utprøving av passive redskap til fangst av kråkebolle 

   Dale, Trine; Siikavuopio, Sten Ivar; Aas, Kåre (Nofima rapportserie, Research report, 2002)
   Høsting av kråkeboller til oppfôring eller direkte salg har potensiale til å bli en ny næring for kystnorge. I dag benyttes kun dykking under innfanging av kråkeboller. Dykking som fangstmetode er relativt dyrt og vær- og ...
  • Vekst og utvikling av skader hos linefanget torsk. Mellomlagringsløsninger for den mindre kystflåten 

   Midling, Kjell Øyvind; Aas, Kåre (Nofima rapportserie, Research report, 2006)
   Vekst og utvikling av sårskader hos linefanget torsk (fanget april 2005) fra Vesterålen ble sammenlignet med snurrevadfanget torsk fra Vesterålen (fanget april 2005) og Finnmark (fanget mai 2005). Fôring fra april til ...
  • Videreføring av prosjektet "Behavioural responses in wild coastal cod exposed to salmon farms: possible effects of salmon holding water - a field and experimental study” 

   Bjørn, Pål Arne; Uglem, Ingebrigt; Sæther, Bjørn-Steinar; Dale, Trine; Kerwath, Sven; Økland, Finn; Nilsen, Rune; Aas, Kåre; Tobiassen, Torbjørn (Nofima rapportserie, Research report, 2007)
   Laboratorieundersøkelser har vist at innsigstorsk unngår lukt fra høye tettheter av annen fisk, mens feltresultater har vist at fjordtorsk aggregeres rundt oppdrettsanlegg, noe som kan virke motstridende. Hovedmålet med ...