• Alt på land 

   Svorken, Marianne; Høgstad, Maria Alfredsen; Esaiassen, Margrethe; Nøstvold, Bjørg Helen (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Mye av restråstoffet som oppstår om bord på norske torsketrålere blir ikke ført til land. I denne artik-kelen drøfter vi hvorfor fartøy i akkurat denne gruppen ikke utnytter restråstoffet bedre. Gjennom en kvalitativ ...
  • Bearbeiding av makrell til røyking - fase 1: Muligheter og barrierer 

   Heide, Morten; Nøstvold, Bjørg Helen (Research report, 2014)
   Denne rapporten omhandler resultatene fra prosjektet «Bearbeiding av makrell til røyking - fase 1: Muligheter og barrierer». Formålet med prosjektet var å fremskaffe pålitelig og næringsrelevant kunnskap som skal øke ...
  • Britiske forbrukeres oppfatning av fersk og tint filet fra torsk. Oppfattes produktene forskjellig og hva består i så fall forskjellene av?Sluttrapport prosjekt FHF # 900444 

   Østli, Jens; Nøstvold, Bjørg Helen (Nofima rapportserie, Research report, 2011)
   Storbritannia er et interessant marked for sjømat fordi de utviklingstrekk man ser gjerne gjenfinnes i andre europeiske markeder på et senere tidspunkt. For sjømat er det særlig introduksjonen av ”fersk” sjømat i selvbetjente ...
  • Bærekraftsertifisering og muligheter for norsk fiskerinæring 

   Nøstvold, Bjørg Helen; Kvalvik, Ingrid; Young, James A. (Research report, 2014)
   Målet med prosjektet er å vurdere en potensiell markedsfordel og verdiøkning for norsk fiskerinæring av bærekraftsertifisering. Alternativene som vurderes er uavhengig tredjeparts sertifiseringsprogram (MSC) opp mot ...
  • Dokumentasjon av sosial bærekraft i norsk fangstbasert fiskerinæring 

   Nøstvold, Bjørg Helen; Ødegård, Anne Mette; Svorken, Marianne; Honkanen, Pirjo; Andersen, Rolf Kristian; Young, James A. (Nofima rapportserie, Research report, 2019)
   De siste 20 årene har det kommet stadig flere initiativer for sertifisering knyttet til miljømessig bærekraft. Kundene, først og fremst supermarkedene, har i senere år begynt å etterspørre dokumentasjon også på sosial ...
  • Eksport av sjøfrossent råstoff og mulige omfordelingseffekter av kvotene 

   Nøstvold, Bjørg Helen (Nofima rapportserie, Research report, 2006)
   På tross av økt marked og økt betalingsvilje for ferske produkter, regjeringens ferskfiskstrategi og gode marginer i bedriftene for fersk filet, øker leveransene av frossen fisk. Prisforskjellen mellom fersk og frossen ...
  • Etterbruk av rognkjeks - Fra lusespiser til middagsmat 

   Nøstvold, Bjørg Helen; Kvalvik, Ingrid; Voldnes, Gøril; Jentoft, Anna Reibo (Research report, 2016)
   Rognkjeksoppdrett er i voldsom vekst på grunn av dens bruk i lusebekjempelsen i lakseoppdrett. Fra de første tillatelsene ble gitt i 2012 og 430 000 rognkjeks ble produsert, ble det i 2015 produsert 12 millioner rognkjeks. ...
  • Fangstbasert akvakultur – status, barrierer og potensial 

   Dreyer, Bent; Heide, Morten; Nøstvold, Bjørg Helen; Midling, Kjell Øyvind; Akse, Leif (Nofima rapportserie, Research report, 2006)
   Denne rapporten gir en oversikt over utviklingen av fangstbasert akvakultur, hvilke barrierer dette konseptet står overfor og hvilket potensial det har. I rapporten er det først og fremst rettet oppmerksomhet mot utviklingen ...
  • Fersk fisk fra Nord-Norge til Europa. Forutsetninger, vareflyt, barrierer og markedsmuligheter 

   Egeness, Finn-Arne; Bendiksen, Bjørn Inge; Nilssen, Frode; Nøstvold, Bjørg Helen (Nofima rapportserie, Research report, 2011)
   Nordnorske fiskeribedrifter er lokalisert nært de viktigste fangst- og gytefeltene for nordøstatlantisk torsk. Det gir gode forutsetninger for eksport av fersk torsk, forutsatt at bedriftene evner å utnytte sine fortrinn. ...
  • Fishing for an institution-based first-mover advantage: The Norwegian snow crab case 

   Bertheussen, Bernt Arne; Nøstvold, Bjørg Helen; Ruiken, Ida Maria (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  • Franske forbrukeres oppfatning av fersk og tint filet fra torsk 

   Heide, Morten; Altintzoglou, Themistoklis; Carlehög, Mats; Nøstvold, Bjørg Helen (Nofima rapportserie, Research report, 2011)
   Resultatene fra dette prosjektet viser at informasjon om ferskhet er meget viktig for hvordan franske forbrukere evaluerer torskefilet. Dette støttes av resultater fra forbrukertest, måling av effekter ved merking av fisk ...
  • Hva er drivkraften bak bærekraftig sjømat og hvordan er norsk sjømatnæring posisjonert?Fagrapport 2 og 3 

   Nøstvold, Bjørg Helen; Alm, Siril; Pleym, Ingelinn Eskildsen; Honkanen, Pirjo (Nofima rapportserie, Research report, 2010)
   Denne rapporten er en del av et FHF finansiert prosjekt ”Etterspørselsforhold knyttet til bærekraft og miljø” og bygger videre på rapporten ”Hva menes med bærekraftig sjømat”. Rapporten er basert på intervjuer blant ...
  • Hva er fersk fisk?En eksplorativ undersøkelse blant norske forbrukere 

   Nøstvold, Bjørg Helen (Nofima rapportserie, Research report, 2009)
   Målet med undersøkelsen var å identifisere forbrukernes oppfatning av fersk fisk. Hovedfokuset var å se på hvor lenge en fisk er fersk og hva som inkluderes i begrepet ”ferskfisk”. I tillegg ønsket vi å se på hvor ofte de ...
  • Hybrid Surveys: A Method for the Effective Use of Open- Ended Questions in Quantitative Food Choice Surveys 

   Altintzoglou, Themistoklis; Sone, Izumi; Voldnes, Gøril; Nøstvold, Bjørg Helen; Sogn-Grundvåg, Geir (Journal article; Peer reviewed, 2018)
  • Innføring av merking med fangst- og slaktedato: Hvordan vil norske forbrukere reagere? 

   Esaiassen, Margrethe; Nøstvold, Bjørg Helen; Østli, Jens (Nofima rapportserie, Research report, 2010)
   1. januar 2010 ble det innført obligatorisk merking av fangst-/slaktedato på alle ferske fiskeprodukter som omsettes til forbrukere i Norge. Det er antatt at denne informasjonen kan påvirke adferden til forbrukerne. ...
  • Klippfisk – en samling populærvitenskapelige artikler 

   Østli, Jens; Heide, Morten; Reiertsen, Merit; Nøstvold, Bjørg Helen; Bjørkevoll, Ingebrigt (Nofima rapportserie, Research report, 2007)
   Fiskeriforskning har i lengre tid drevet markedsforskning med utgangspunkt i klippfisk og Portugal. I denne rapporten har vi samlet de populærvitenskapelige artiklene som oppsummerer mange av de resultatene forskningen har ...
  • Krisetider for saltfisk? 

   Bendiksen, Bjørn Inge; Nøstvold, Bjørg Helen; Egeness, Finn-Arne (Nofima rapportserie, Research report, 2009)
   Norske produsenter av saltet torsk ble vinteren 2009 rammet av et kraftig prisfall på torsk og avsetningsproblemer i enkelte markeder. Spesielt tregt gikk salget av saltfisk av torsk til Portugal. Island ble spesielt hardt ...
  • Kvalitet på torsk i 2014 og 2015 - Råstoffregistrering og oppfatning i markedet 

   Joensen, Sjurdur; Tobiassen, Torbjørn; Nilsen, Heidi; Nøstvold, Bjørg Helen; Bendiksen, Bjørn Inge (Research report, 2016)
   Nofima har gjennom mange år arbeidet med problemstilling knyttet til råstoffkvalitet og konsekvens av redusert kvalitet. Det er vist hvordan råstoffets beskaffenhet får betydning for videre prosess og produkt, og også ...
  • Kvalitetsoppfatning av saltfisk – Vurderer Norge og Spania kvalitet på saltfisk etter de samme kriterier? 

   Hansen, Kristin Beate; Nøstvold, Bjørg Helen; Joensen, Sjúrður; Esaiassen, Margrethe (Nofima rapportserie, Research report, 2020)
   Spania har en lang tradisjon for konsum av saltfisk, og de kan velge fisk produsert i flere land og med flere produksjons-metoder. Island har vært markedsleder siden 90-årene, og både Island og Færøyene oppnår høyere ...
  • Likt og ulikt - vraking av saltfisk i Norge og Spania 

   Nøstvold, Bjørg Helen; Hansen, Kristin Beate; Joensen, Sjúrður; Østli, Jens; Esaiassen, Margrethe (Peer reviewed; Journal article, 2021)