• Automatisk telling, måling og veiing av levende torsk – vurdering av teknologi for godkjenning ved kjøp og salg 

   Jakobsen, Ronny Andre; Evensen, Tor Hatten; Sæther, Bjørn-Steinar; Isaksen, Bjørnar; Humborstad, Odd Børre; Midling, Kjell Øyvind (Nofima rapportserie, Research report, 2012)
   AquaScan, en teknologi utviklet for telling og veiing av oppdrettsfisk, er testet i forbindelse med leveranse av levende villfanget torsk og på jevnstor oppdrettet torsk. Det er utført 24 tester på villfanget og oppdrettet ...
  • Bedøvelse av laksefisk - status i forhold til forskrift og produktfeil 

   Tobiassen, Torbjørn; Herland, Hilde; Heide, Morten; Østli, Jens; Sogn-Grundvåg, Geir; Midling, Kjell Øyvind; Erikson, Ulf Gøran; Digre, Hanne (Nofima rapportserie, Research report, 2012)
   Bakgrunnen for dette prosjektet var en diskusjon med laksenæringen om hvorvidt elektrisk bedøvelse kan påføre skader på laks som gir blødninger i filet. I dette prosjektet har vi kartlagt næringens egen oppfatning av ...
  • CRISP Work Package 5 - Top quality trawl captured fish 

   Olsen, Stein Harris; Nilsen, Heidi; Larssen, Kjell; Svalheim, Ragnhild Aven; Midling, Kjell Øyvind (Conference object, 2016)
   The overall goal for CRISP (WP 5) is to contribute to, and develop, the competitive power of the trawling fleet by implement new technology and knowledge. The focus is on the processing, from when the fish is in the trawl ...
  • Effects of Pumping Height and Repeated Pumping in Atlantic Salmon Salmo salar 

   Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Midling, Kjell Øyvind; Nilsson, Jonatan; Humborstad, Odd Børre (Journal article, 2016)
  • Fangst og mellomlagring av villfisk ved oppdrettsanlegg 

   Sæther, Bjørn-Steinar; Løkkeborg, Svein; Humborstad, Odd Børre; Tobiassen, Torbjørn; Hermansen, Øystein; Midling, Kjell Øyvind (Nofima rapportserie, Research report, 2012)
   Den merdbaserte produksjonen av laks i norsk oppdrettsnæring har økt betydelig det siste tiåret, og var nær 1 million tonn i 2010. Lokalitetene som benyttes i denne produksjonen blir stadig større, og produksjonen på flere ...
  • Fangst, mellomlagring, vedlikeholdsfôring og transport av levende kongekrabbe 

   Siikavuopio, Sten Ivar; James, Philip; Midling, Kjell Øyvind; Evensen, Tor Hatten (Nofima rapportserie, Research report, 2011)
   Fangst, transport og levendelagring av kongekrabbe kan gi en del utfordringer både hos krabbefiskere og produsenter. For å optimalisere fangst, transport og levendelagring av kongekrabbe er det viktig å redusere faktorer ...
  • Fangstbasert akvakultur – status, barrierer og potensial 

   Dreyer, Bent; Heide, Morten; Nøstvold, Bjørg Helen; Midling, Kjell Øyvind; Akse, Leif (Nofima rapportserie, Research report, 2006)
   Denne rapporten gir en oversikt over utviklingen av fangstbasert akvakultur, hvilke barrierer dette konseptet står overfor og hvilket potensial det har. I rapporten er det først og fremst rettet oppmerksomhet mot utviklingen ...
  • Fangstbasert akvakultur. Mellomlagring, oppfôring og foredling av villfanget fisk 

   Sæther, Bjørn-Steinar; Noble, Chris; Humborstad, Odd Børre; Martinsen, Svein; Veliyulin, Emil; Misimi, Ekrem; Midling, Kjell Øyvind (Nofima rapportserie, Research report, 2012)
   Prosjektet ”Mellomlagring, oppfôring og foredling av villfanget fisk” er en del av FHFs hovedsatsing innen fangstbasert akvakultur (FBA) sammen med prosjektet ”Teknologiutvikling for fangst, håndtering og føring av levende ...
  • Fangstbasert akvakultur. Tilvenning (weaning) av villtorsk til tørrfôr 

   Sæther, Bjørn-Steinar; Bjørn, Pål Arne; Midling, Kjell Øyvind; Nilsen, Rune; Jakobsen, Ronny Andre; Siikavuopio, Sten Ivar (Nofima rapportserie, Research report, 2009)
   Fangstbasert akvakultur er stort på verdensbasis, og det arbeides med å utvikle denne næringen også for villfanget torsk i Norge. Man antar at næringen vil bidra positivt til tradisjonelt torskefiske, enten ved å forbedre ...
  • Fangstbasert havbruk - mellomlagringsløsninger for den mindre kystflåten 

   Midling, Kjell Øyvind; Aas, Kåre; Tobiassen, Torbjørn; Akse, Leif; Isaksen, Bjørnar; Løkkeborg, Svein; Humborstad, Odd Børre (Nofima rapportserie, Research report, 2005)
   Prosjektet har evaluert hvilke muligheter den minste kystflåten (< 15 meter) har for å lagre deler av fangsten sin levende (Fangstbasert havbruk). Tre linefartøy og to snurrevadfartøy har deltatt aktivt, men også redskapet ...
  • Fangsthåndtering på store snurrevadfartøy. Del 1: Blodtømming av torsk 

   Akse, Leif; Joensen, Sjurdur; Tobiassen, Torbjørn; Midling, Kjell Øyvind; Eilertsen, Guro (Nofima rapportserie, Research report, 2005)
   Målet i prosjektet var å dokumentere hvilke faktorer under bløgging og utblødning som er viktigst for god blodtømming av torsk og basert på dette anbefale tiltak i fangsthåndteringen om bord på kystfiskefartøy. Det ble ...
  • Fangstskader på råstoffet og kvalitet på fersk filet 

   Akse, Leif; Tobiassen, Torbjørn; Joensen, Sjurdur; Midling, Kjell Øyvind; Aas, Kåre (Nofima rapportserie, Research report, 2005)
   Forsøk i Lofoten, Vesterålen og Finnmark viser at torsk og hyse blir påført skader under fangst som i betydelig grad kan redusere produktutbytte og –kvalitet, og dermed verdien av råstoffet, i produksjon av fersk filet. ...
  • Forbedring av miljøbetingelsene ved levendelagring av kongekrabbe 

   Siikavuopio, Sten Ivar; James, Philip; Mortensen, Atle; Olsen, Bjørn R.; Midling, Kjell Øyvind; Evensen, Tor Hatten (Research report, 2014)
   Salg av levende kongekrabbe har de siste årene økt betydelig og utgjorde ca. 35 % av den samlede kongekrabbefangsten i sesongen 2013. Selv om kongekrabbe har alle naturgitte forutsetninger for levendelagring og levendesalg ...
  • Implementering av teknologi for optimal kvalitet i fremtidens prosesslinje på trålere "OPTIPRO" – Fase 1 

   Olsen, Stein Harris; Digre, Hanne; Grimsmo, Leif; Toldnes, Bendik; Eilertsen, Aleksander; Evensen, Tor Hatten; Midling, Kjell Øyvind (Research report, 2014)
   Trålfanget fisk har generelt hatt et rykte på seg for å være av dårligere kvalitet enn krokfanget fisk og det er skjedd svært lite teknologiutvikling de siste 30 årene i prosessering (fangstbehandling) av hvitfisk. Dette ...
  • Kvalitetsforbedring og miljøgevinster i norsk villfisksektor – Kvalitetsforbedring i fangstoperasjoner. Sluttrapport 

   Esaiassen, Margrethe; Akse, Leif; Karlsen, Kine Mari; Donnelly, Kathryn Anne-Marie; Joensen, Sjurdur; Midling, Kjell Øyvind (Research report, 2013)
   Gjennom erfaring, kunnskapsutvikling og effektiv forvaltning er viktige fiskebestander nå i godt hold og kvotene er økende. Utfordringen er å utnytte den gunstige ressurssituasjonen til å skape produkter som har høy verdi ...
  • Kystfiske etter pelagiske arter – potensielt økt verdiskaping ved mer effektiv transport av levende fisk 

   Midling, Kjell Øyvind; Aas, Kåre (Nofima rapportserie, Research report, 2007)
   For å oppnå bedret kvalitet og muligheter for høyere pris i kystnært fiske etter pelagiske arter er det nødvendig å effektivisere transport og lagring av levende fisk. Selv om de kystnære fangstene kan ha bedre kvalitet ...
  • Levende hyse og torsk fra snurpenot – muligheter for direkteleveranse, oppfôring, seleksjon og redskapstilpasninger 

   Midling, Kjell Øyvind; Evensen, Tor Hatten; Humborstad, Odd Børre; Olsen, Stein Harris; Svalheim, Ragnhild Aven; Sæther, Bjørn-Steinar (Research report, 2016)
   Forprosjektet er et oppdrag fra FHF som hadde til hensikt å belyse bruken av not som redskap for fangst av torsk (og hyse) levende til fangstbasert akvakultur (FBA). Rapporten oppsummerer næring- og forskningserfaring med ...
  • Levende hyse. Overlevelse, utmattelse og restitusjon hos hyse fanget med snurrevad. Restitusjon og forløp av rigor mortis post mortem 

   Midling, Kjell Øyvind; Evensen, Tor Hatten; Kristiansen, Frank (Nofima rapportserie, Research report, 2008)
   Hyse tatt med snurrevad er evaluert som kandidat for fangstbasert akvakultur. Skader og utmattelse fra fangsten og ombordtaking førte til lav muskel- og blod-pH, høye glukose og laktatverdier og akutt dødelighet hos ca 10 ...
  • Levende torsk og kreps; videreutvikling av tradisjonelle fiskerier i Skagerrak og Nordsjøen 

   Midling, Kjell Øyvind; James, Philip; Evensen, Tor Hatten; Humborstad, Odd Børre (Nofima rapportserie, Research report, 2012)
   Det er gjennomført tre tokt ombord på garnfartøyet «M/K Nesejenta» hvor samdrift mellom garnfiske etter torsk og teinedrift etter sjøkreps i Nordsjøen ble evaluert. Torsk fanget med garn har vært forsøkt holdt levende. Nye ...
  • Oppdrettstorsk - fôring, vekst og kvalitet. Rapport fra en produksjonssyklus, 2003-2004, hos Storfjord torsk AS, Skibotn 

   Sørensen, Nils Kristian; Tobiassen, Torbjørn; Midling, Kjell Øyvind; Albrektsen, Sissel (Nofima rapportserie, Research report, 2005)
   Hvert kvartal fra yngelutsett til slakting (7 ganger) ble torsk tatt ut til analyser. Fisken i Skibotn var generelt av høy kvalitet. Den hadde akseptabel tilvekst inntil slaktetidspunktet, desember 2004. Det var perioder ...