• Bakterievekst under naturtørking av tørrfisk. Sammenligning av normal- og mucosovev 

   Bjørkevoll, Ingebrigt; Landfald, Bjarne; Ernstsen, Marita Holm; Joensen, Sjurdur; Tidemann, Even (Nofima rapportserie, Research report, 2008)
   Mikroorganismer antas å påvirke utviklingen av lukt og smak i tørrfisk, men det er lite er kjent om hvilke organismer som dominerer under tørkeprosessen. Samtidig er mikrobielle forhold er også antatt å være essensielle ...
  • Bedøvelse og bløgging av fisk om bord i fartøy – Faglig sluttrapport 

   Tobiassen, Torbjørn; Hustad, Anette; Evensen, Tor Hatten; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Martinsen, Gustav; Joensen, Sjurdur; Olsen, Stein Harris; Heia, Karsten; Mejdell, Cecilie Marie (Nofima rapportserie, Research report, 2018)
   I forsøk 1 ble det sett på hvordan elbedøving eller slagmaskin etterfulgt av mellomlagring i underkjølt vann eller luft før bløgging påvirket restblod i fisken. Slag som metode ga en relativt flat utvikling av restblod i ...
  • Blodtapping av torsk - bløggemetoder og tid før bløgging eller direktesløying 

   Akse, Leif; Joensen, Sjurdur; Heia, Karsten; Tobiassen, Torbjørn; Sivertsen, Agnar Holten; Wang, Pål Anders (Nofima rapportserie, Research report, 2012)
   Både bløggemetode og tid fra opptak av fisken til blodtapping starter har betydning for hvor godt utblødd fisken blir. Forsøket dokumenterer dette for vanlig anvendte bløggemetoder og for tider fra opptak til bløgging som ...
  • Bløggerutiner ombord på fiskefartøy.Trål, kystline og garn 

   Akse, Leif; Tobiassen, Torbjørn; Joensen, Sjurdur (Nofima rapportserie, Research report, 2011)
   Rapporten beskriver rutiner for bløgging, blodtapping og sløying av hvitfisk om bord på noen trålere og kystfiskefartøy. Hensikten er å avdekke kritiske faktorer og potensial for forbedring av bløggerutinene. Arbeidet er ...
  • Bløgging og holdbarhet på torsk 

   Tobiassen, Torbjørn; Heia, Karsten; Olsen, Stein Harris; Svalheim, Ragnhild Aven; Joensen, Sjurdur; Karlsen, Kine Mari; Skjelvareid, Martin Hansen; Stormo, Svein Kristian (Research report, 2016)
   Målsettingen med prosjektet var å undersøke henholdsvis: • Om stresset torsk får redusert koaguleringstid sammenlignet med ustresset torsk, og om dette kan påvirke graden av blodtømming. • Hvordan påvirker økt aktivitet/stress ...
  • Bløt hyse. Innledende studier 

   Joensen, Sjurdur; Bjørkevoll, Ingebrigt; Dahl, Reidun Wenche; Eilertsen, Guro; Skjerdal, Taran; Olsen, Jan-Vidar (Nofima rapportserie, Research report, 2002)
   Denne rapporten er finansiert gjennom Fiskeridepartementets satsing på ”Produktutvikling og Næringsmiddelteknologi for fiskeindustrien”. Hyse er et problematisk råstoff å håndtere ved at den lett blir bløt. Begrepet bløt ...
  • Bløt hyse. Spalting av hysefilet etter skinning 

   Joensen, Sjurdur; Olsen, Jan-Vidar (Research report, 2003)
   Rapporten omfatter hovedsakelig registrering av spalting under filetering og skinning av hyse som er kjølelagret på is i 2 til 7 dager. Skinningen er foretatt som en sammenlignende test av Baader 51 og Trio FDS 105. ...
  • Bruk av skyggenett over tørrfisk - Resultater fra tester på Værøy i 2011 

   Joensen, Sjurdur; Wang, Pål Anders; Andreassen, Rolf Jarle (Nofima rapportserie, Research report, 2012)
   Det er gjennomført storskala forsøk med henging av tørrfisk under skyggenett. Fisken ble hengt på tre tidspunkt 1. mars, 23. mars og 14. april. På hvert av tidspunktene ble det også hengt fisk som kontroll, uten nett. Bruk ...
  • Bygging av mellomlagringstank, rigging og praktiske tester (Optipro 3). Faglig sluttrapport 

   Olsen, Stein Harris; Tobiassen, Torbjørn; Evensen, Tor Hatten; Joensen, Sjurdur; Nilsen, Heidi (Nofima rapportserie, Research report, 2018)
   Majoriteten av trålerne slipper fortsatt fangster på 20–30 tonn direkte ned i mottaksbinger, på samme måte som for 60 år siden. I 2015 finansiert FHF et prosjekt (nr. 901094), som gikk ut på å designe framtidens tråler. ...
  • Effects of Long-Term Feed Deprivation on the Development of Rigor Mortis and Aspects of Muscle Quality in Live-Stored Mature Atlantic Cod (Gadus Morhua L.) 

   Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Olsen, Ragnar Ludvig; Joensen, Sjurdur; Esaiassen, Margrethe (Journal article; Peer reviewed, 2018)
  • Effekt av ulike typer råstoffhåndtering på mucoso i tørrfisk 

   Bjørkevoll, Ingebrigt; Joensen, Sjurdur; Tobiassen, Torbjørn (Nofima rapportserie, Research report, 2007)
   Gjennom en større satsing på mucoso i tørrfisk har en av målsettingene vært å studere effekten av forskjellige typer råstoff håndtering på graden av mucoso. Mucoso er en kvalitetsfeil i tørrfisk der deler av fiskemuskelen ...
  • Effekter av antioksidanter på klippfisk fra sei 

   Lauritzsen, Kristin; Gundersen, Bjørn; Dahl, Reidun Wenche; Joensen, Sjurdur; Bjørkevoll, Ingebrigt; Sivertsen, Agnar Holten; Eilertsen, Guro; Wang-Andersen, Jarle; Pedersen, Kjetil; Ersvær, Trond; Dørum, Grethe Kvåle (Nofima rapportserie, Research report, 2006)
   Godt betalende europeiske markeder etterspør hovedsakelig klippfisk fra torsk fordi den har en lys farge. Klippfisknæringen ønsker derfor å bedre fargen på dagens seiprodukter for å få tilgang til disse markedene. Målet ...
  • Fangsthåndtering på store snurrevadfartøy. Del 1: Blodtømming av torsk 

   Akse, Leif; Joensen, Sjurdur; Tobiassen, Torbjørn; Midling, Kjell Øyvind; Eilertsen, Guro (Nofima rapportserie, Research report, 2005)
   Målet i prosjektet var å dokumentere hvilke faktorer under bløgging og utblødning som er viktigst for god blodtømming av torsk og basert på dette anbefale tiltak i fangsthåndteringen om bord på kystfiskefartøy. Det ble ...
  • Fangstskader på ferskt råstoff (torsk) levert fra kystflåten. Fangstskadeindeks til bruk i mottakskontroll og kvalitetssortering 

   Akse, Leif; Joensen, Sjurdur (Research report, 2004)
   Det er behov for bedre mottakskontroll og sortering av ferskt råstoff etter kvalitet, gjerne koblet opp mot råstoffprisen. For å kunne gjøre dette kreves det standardiserte metoder og verktøy, basert på kvalitetsegenskaper ...
  • Fangstskader på råstoff i kystfisket. Torsk fisket med garn, line, snurrevad og juksa mars – mai 2004 

   Akse, Leif; Joensen, Sjurdur; Tobiassen, Torbjørn (Research report, 2004)
   Målet i prosjektet var å dokumentere forekomsten av fangstskader på ferskt råstoff (torsk), fisket på kysten med redskapene garn, line, snurrevad eller juksa. I tiden mars – mai 2004 ble registreringer av fangstskader ...
  • Fangstskader på råstoffet og kvalitet på fersk filet 

   Akse, Leif; Tobiassen, Torbjørn; Joensen, Sjurdur; Midling, Kjell Øyvind; Aas, Kåre (Nofima rapportserie, Research report, 2005)
   Forsøk i Lofoten, Vesterålen og Finnmark viser at torsk og hyse blir påført skader under fangst som i betydelig grad kan redusere produktutbytte og –kvalitet, og dermed verdien av råstoffet, i produksjon av fersk filet. ...
  • Fosfater til fisk. Klassifisering, regulering og funksjon 

   Esaiassen, Margrethe; Joensen, Sjurdur (Nofima rapportserie, Research report, 2002)
   I de siste årene har det vært en økning i tilsetning av ulike fosfater i næringsmidler for å bedre funksjonelle egenskaper i varen. Men hva er fosfater, hvordan påvirker de næringsmiddelet, og hvor og hvordan er de tillatt ...
  • Fryseskader på tørrfisk 

   Joensen, Sjurdur; Gundersen, Bjørn; Wang, Pål Anders; Johnsen, Hanne; Østli, Jens (Research report, 2013)
   Enkelte år gir frost i hengeperioden betydelige fryseskader på tørrfisken. Tørrfisken kan bli helt "frysetørket", såkalt fosfisk eller få ulike grader av feil som gir kvalitetsreduksjoner. Hovedmålet med prosjektet er å ...
  • Fryseskader på tørrfisk. Sluttrapport 

   Joensen, Sjurdur; Østli, Jens (Research report, 2013)
   Enkelte år gir frost i hengeperioden betydelige fryseskader på tørrfisken. Tørrfisken kan bli helt "frysetørket", såkalt fosfisk, eller få ulike grader av feil som gir kvalitetsreduksjoner. Hovedmålet med prosjektet er å ...
  • Hvitere saltfisk – Storskala testDelrapport 2 

   Joensen, Sjurdur; Bjørkevoll, Ingebrigt; Gundersen, Bjørn; Kvangarsnes, Kristine; Barnung, Trygg Normann; Heia, Karsten; Tobiassen, Torbjørn; Akse, Leif (Nofima rapportserie, Research report, 2012)
   I denne rapporten presenteres resultatene fra arbeidspakke 2 i prosjektet: ”Hvitere saltfisk og økt utbytte”. Midlene er hentet fra handlingsplanen til FHF, hvor kontaktpersonen har vært Lorena Gallart Jornet. Forskningsarbeidet ...