• Bløt hyse. Innledende studier 

   Joensen, Sjurdur; Bjørkevoll, Ingebrigt; Dahl, Reidun Wenche; Eilertsen, Guro; Skjerdal, Taran; Olsen, Jan-Vidar (Nofima rapportserie, Research report, 2002)
   Denne rapporten er finansiert gjennom Fiskeridepartementets satsing på ”Produktutvikling og Næringsmiddelteknologi for fiskeindustrien”. Hyse er et problematisk råstoff å håndtere ved at den lett blir bløt. Begrepet bløt ...
  • Effekter av antioksidanter på klippfisk fra sei 

   Lauritzsen, Kristin; Gundersen, Bjørn; Dahl, Reidun Wenche; Joensen, Sjurdur; Bjørkevoll, Ingebrigt; Sivertsen, Agnar Holten; Eilertsen, Guro; Wang-Andersen, Jarle; Pedersen, Kjetil; Ersvær, Trond; Dørum, Grethe Kvåle (Nofima rapportserie, Research report, 2006)
   Godt betalende europeiske markeder etterspør hovedsakelig klippfisk fra torsk fordi den har en lys farge. Klippfisknæringen ønsker derfor å bedre fargen på dagens seiprodukter for å få tilgang til disse markedene. Målet ...
  • Fangsthåndtering på store snurrevadfartøy. Del 1: Blodtømming av torsk 

   Akse, Leif; Joensen, Sjurdur; Tobiassen, Torbjørn; Midling, Kjell Øyvind; Eilertsen, Guro (Nofima rapportserie, Research report, 2005)
   Målet i prosjektet var å dokumentere hvilke faktorer under bløgging og utblødning som er viktigst for god blodtømming av torsk og basert på dette anbefale tiltak i fangsthåndteringen om bord på kystfiskefartøy. Det ble ...
  • Frysing av pre-rigor laksefilet- kvalitet og holdbarhet under fryselagring og etter tining 

   Tobiassen, Torbjørn; Akse, Leif; Carlehög, Mats; Eilertsen, Guro; Dahl, Reidun Wenche (Nofima rapportserie, Research report, 2008)
   Prosjektet fokuserer på hvorvidt råstoffets rigortilstand ved innfrysning (pre- eller post-rigor) påvirker produktets kvalitet gjennom forventet holdbarhetstid under fryselagring og etter tining av frosne prøver. I prosjektet ...
  • Hodekapping av hvitfisk. Vanninnhold og mikrobiell vekst i torsk når den lagres i is/vannblanding med og uten hode 

   Esaiassen, Margrethe; Martinsen, Gustav; Eilertsen, Guro; Gundersen, Bjørn; Dahl, Reidun Wenche; Wesmajervi, Mette Serine (Nofima rapportserie, Research report, 2010)
   I dag føres om lag 140.000 tonn hodekappet fisk i is og vann eller kjølt vann (RSW) om bord i norske fiskefartøy. I henhold til EUs hygieneregelverk (hygienepakken) vil det ikke bli tillatt å oppbevare hodekappet fisk i ...
  • Injisering som første del i salteprosessen 

   Joensen, Sjurdur; Martinsen, Gustav; Akse, Leif; Gundersen, Bjørn; Eilertsen, Guro; Carlehög, Mats; Aune, Tone Friis (Nofima rapportserie, Research report, 2010)
   Det er gjennomført forsøk både i småskala og storskala hvor injisering har vært benyttet som første del i salteprosessen. I forsøkene er forhold som lakestyrke, lakemengde injisert og temperatur i laken testet ut. Utbytte ...
  • Innledende studie av kvalitetsfeilen mucoso i tørrfisk 

   Bjørkevoll, Ingebrigt; Sørensen, Nils Kristian; Gildberg, Asbjørn; Eilertsen, Guro; Joensen, Sjurdur (Nofima rapportserie, Research report, 2006)
   I tørrfisk som blir utsatt for vedvarende mildt og fuktig vær, spesielt i tiden rett etter henging kan det ofte dannes mucoso. Mucoso, som er et annet ord for surfisk, kan beskrives som muskel med en geléaktig konsistens ...
  • Kongekrabbe – foredling og industriell bearbeiding 

   Siikavuopio, Sten Ivar; Martinsen, Gustav; Stenberg, Even; Jakobsen, Ronny Andre; Carlehög, Mats; Eilertsen, Guro (Nofima rapportserie, Research report, 2011)
   Forsøkene har vist at det er en rekke parametere som påvirker både kvalitet og utbytte ved prosessering av kongekrabbe, fra hel levende krabbe frem til ferdig prosessert produkt, kokt frossen cluster. Resultatene våre viser ...
  • Konservering av utvannet tørrfisk.Effekt av kaliumsorbat og sitronsyre på holdbarhet og kvalitet på utvannet tørrfisk 

   Herland, Hilde; Joensen, Sjurdur; Eilertsen, Guro; Gundersen, Bjørn (Nofima rapportserie, Research report, 2011)
   Bløytet tørrfisk har begrenset holdbarhet når produktet lagres kjølig og ikke frossent. Tilsvarende problemstilling gjelder for utvannet saltfisk, men her er det vist at behandling med kaliumsorbat og sitronsyre kan øke ...
  • Kvalitetsforskjeller på fersk og tint filet fra torsk: Objektive målinger 

   Esaiassen, Margrethe; Carlehög, Mats; Eilertsen, Guro; Breiland, Mette Serine Wesmajervi; Østli, Jens (Nofima rapportserie, Research report, 2011)
   Ferske og tinte torskefileter er sammenlignet med bruk av sensorisk panel og vurdering av filetindeks, samt måling av vanninnhold, protein, aske, totalt flyktig nitrogen (TVN), trimetylamin (TMA), trimetylaminoksid (TMAO), ...
  • Landing av usløyd fisk for utnyttelse av biproduktene 

   Akse, Leif; Joensen, Sjurdur; Barstad, Harald; Eilertsen, Guro; Johnsen, Geir (Nofima rapportserie, Research report, 2002)
   Målet var å undersøke om torsk, sei og hyse kan landes usløyd og sløyes på land uten at det forringer kvaliteten på fisken og biproduktene; lever, gonader og mage/tarm. I Troms, Finnmark og Lofoten ble det gjort 5 forsøk ...
  • Pre-rigor filetering av levendefanget torsk - II Holdbarhet og filetkvalitet, levende vill torsk som ble fôret i merd før slakting 

   Akse, Leif; Tobiassen, Torbjørn; Midling, Kjell Øyvind; Aas, Kåre; Dahl, Reidun Wenche; Eilertsen, Guro (Nofima rapportserie, Research report, 2007)
   Hovedmålet var å dokumentere om filetering av torsk pre-rigor, i-rigor eller post-rigor påvirket holdbarhetstiden under kjølelagring, totalt etter slakting og etter filetering. Det var også et delmål å dokumentere andre ...
  • Pre-rigor filetering av oppdrettstorsk; Holdbarhet og kvalitet under kjølelagring 

   Herland, Hilde; Tobiassen, Torbjørn; Akse, Leif; Carlehög, Mats; Eilertsen, Guro (Nofima rapportserie, Research report, 2009)
   Målet var å dokumentere om pre-rigor prosesserte filetstykninger av oppdrettstorsk har lengre holdbarhet under kjølelagring, enn filetstykninger av vill torsk. Pre-rigor skjæring og pakking av loins av oppdrettstorsk ble ...
  • Pre-rigor kjølt laksefilet - Sensorisk kvalitet og holdbarhet 

   Akse, Leif; Carlehög, Mats; Tobiassen, Torbjørn; Eilertsen, Guro; Dahl, Reidun Wenche (Nofima rapportserie, Research report, 2007)
   Prosjektet undersøker hvorvidt produsenter, kunder og konsumenter kan forvente forskjeller i sensorisk kvalitet og holdbarhet på kjølte stykninger av laksfilet når de er tilvirket av pre-rigor eller post-rigor råstoff. Det ...
  • Ripening of salted cod 

   Bjørkevoll, Ingebrigt; Lauritzsen, Kristin; Gundersen, Bjørn; Dahl, Reidun Wenche; Eilertsen, Guro; Sivertsen, Agnar Holten; Gildberg, Asbjørn; Thorarinsdottir, Kristin; Arason, Sigurjón; Jónsdóttir, Rosa; Hellevik, Ann Helen; Rønneberg, Natalia (Nofima rapportserie, Research report, 2008)
  • Røkt laks – salttype og saltkonsentrasjon. Analyser av 6 røkte lakseprodukter 

   Akse, Leif; Birkeland, Sveinung; Carlehög, Mats; Eilertsen, Guro; Dahl, Reidun Wenche (Nofima rapportserie, Research report, 2011)
   Hovedmålet med forsøket var å sammenligne sensorisk profil for 6 produkter av røkt laks som var prosessert med 2 ulike salt (100 % NaCl og 50/50 % NaCl/KCL) i 3 konsentrasjoner; ≈3,5 % (høy), ≈2,3 % (medium) og ≈1,5 % ...
  • Sensorisk kvalitet på modnet saltfisk og klippfisk. Effekter av råstoff, saltemetoder og lagringstid 

   Joensen, Sjurdur; Carlehög, Mats; Lauritzsen, Kristin; Dahl, Reidun Wenche; Eilertsen, Guro; Sivertsen, Agnar Holten; Akse, Leif; Bjørkevoll, Ingebrigt (Nofima rapportserie, Research report, 2005)
   Det finnes lite kunnskap om sensorisk kvalitet på saltfisk og klippfisk. Målet med denne rapporten var å øke kunnskapen om hva ulike råstoff og ulike saltemetoder betyr for den sensoriske kvaliteten. Et delmål var å se på ...
  • Smak, lukt og konsistens på klippfisk - Effekter av ulike typer råstoff og saltmodningstemperaturer. Et ledd i markedsdrevet produktutvikling 

   Joensen, Sjurdur; Carlehög, Mats; Lauritzsen, Kristin; Eilertsen, Guro; Esaiassen, Margrethe (Nofima rapportserie, Research report, 2006)
   Det finnes lite kunnskap om hva som påvirker lukt, smak og konsistens på klippfisk. Dette arbeidet er et ledd i å kunne differensiere klippfiskprodukter og etter hvert kunne merke dem etter de spesielle egenskaper produktet ...
  • Sulting og pre rigor filetering av loddetorsk. Effekt på filetspalting, drypptap og holdbarhet 

   Akse, Leif; Kristiansen, Frank; Tobiassen, Torbjørn; Dahl, Reidun Wenche; Eilertsen, Guro (Nofima rapportserie, Research report, 2008)
   Råstoffet var ikke typisk ”loddetorsk” med hensyn til åteinnhold, kondisjonsfaktor og leverinnhold. Under 4 uker sulting gikk kondisjonsfaktoren (rund og sløyd) og leveprosenten ned. Produksjonsforsøkene med post-rigor ...
  • Temperatur i kjøledisk - en kritisk suksessfaktor for brettpakket fersk fisk 

   Esaiassen, Margrethe; Joensen, Sjurdur; Akse, Leif; Tobiassen, Torbjørn; Eilertsen, Guro; Dahl, Reidun Wenche; Bjørkevoll, Ingebrigt (Nofima rapportserie, Research report, 2006)
   Hovedmålet i dette prosjektet er å undersøke kvalitet og holdbarhet av brettpakkede (prepakkede) lakse- og torskeprodukter ved ulike lagringstemperaturer. Det er en generell oppfatning at tilstrekkelig lav temperatur, helst ...