• Eierendringer for havbrukskonsesjoner tildelt i 2009-runden 

   Andreassen, Otto; Robertsen, Roy (Research report, 2014)
   Tildeling av rettigheter for fangst eller oppdrett er sentrale offentlig virkemiddel i sjømatnæringen. Ofte knyttes det ulike vilkår til slike tildelinger. Denne rapporten klargjør dagens eierskap for laksekonsesjoner fra ...
  • From controversy to dialog in aquaculture 

   Karlsen, Kine Mari; Andreassen, Otto; Hersoug, Bjørn (Research report, 2015)
   The Norwegian government has great ambitions for growth and development in the Norwegian aquaculture industry. At the same time, the aquaculture industry also encounters significant opposition by different stakeholders and ...
  • Havbruksnæringens konsekvenser for økosystemtjenester og samfunn i nordområdene. Forprosjekt Balsfjorden 

   Sæther, Bjørn-Steinar; Solås, Ann-Magnhild; Robertsen, Roy; Andreassen, Otto; Dahl-Hansen, Geir; Christensen, Guttorm; Pedersen, Torstein; Uglem, Ingebrigt; Bremseth, Gunnbjørn; Gjelland, Karl Øystein (Nofima rapportserie, Research report, 2017)
   Utviklingen av havbruksnæringen styres etter prinsippet om bærekraftig utvikling; sosial, økonomisk og miljømessig. Forvaltningen trenger mer kunnskap om hvilke effekter merdbasert havbruk har på økosystemtjenester og ...
  • Havbruksnæringens ringvirkninger i Troms 

   Robertsen, Roy; Andreassen, Otto; Iversen, Audun (Nofima rapportserie, Research report, 2012)
   Havbruksnæringen skaper betydelige ringvirkninger i form av sysselsetting og innkjøp av varer og tjenester i Troms. Vår analyse viser at bedrifter som har havbruksvirksomhet i fylket kjøper inn varer og tjenester for over ...
  • Hva begrenser tilgangen på sjøareal til havbruksnæringen? 

   Hersoug, Bjørn; Andreassen, Otto; Johnsen, Jahn Petter; Robertsen, Roy (Research report, 2014)
   Denne rapporten er en del av FHF prosjekt 900911 – "Havbruksnæringens lokalitetstilgang" som ledes av Nofima med forskningspartnere fra Sintef fiskeri- og havbruk, Bygdeforskning og Universitetet i Tromsø - Norges arktiske ...
  • Interkommunal kystsoneplanlegging – samfunnsøkonomiske ringvirkninger fra havbruksnæringen 

   Robertsen, Roy; Andreassen, Otto (Research report, 2014)
   Denne rapporten tar for seg hvordan kunnskapsgrunnlag relatert til havbruksnæringens samfunnsøkonomiske ringvirkninger kan brukes som innspill i kystsoneplanleggingsprosesser. «Kystplan Helgeland» er et prosjekt som pågår, ...
  • Interkommunale planleggingsprosesser – et bedre verktøy for lokalitetstilgang 

   Robertsen, Roy; Kvalvik, Ingrid; Andreassen, Otto; Hersoug, Bjørn; Johnsen, Jahn Petter (Research report, 2014)
   Interkommunalt samarbeid i sjø er relativt nytt i forhold til interkommunalt samarbeid på andre områder. Det er likevel klart at mange kommuner, særlig små distriktskommuner mangler eller har liten plankompetanse og derfor ...
  • Kommunenes holdning til økt oppdrettsvirksomhet 

   Isaksen, John Roald; Andreassen, Otto; Robertsen, Roy (Nofima rapportserie, Research report, 2012)
  • Konsekvensutredning- verktøy for mer bærekraftig akvakultur 

   Andreassen, Otto; Robertsen, Roy; Hersoug, Bjørn; Holm, Petter (Nofima rapportserie, Research report, 2011)
   Konsekvensutredninger (KU) er et vanlig instrument i planlegging av større tiltak på land. Når det gjelder tiltak i sjøområdene er det mindre utbredt, selv om det siden 1997 har vært mulig for forvaltningen å kreve KU for ...
  • Kostnadsdrivere i lakseoppdrett 

   Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Andreassen, Otto; Brandvik, Ruth Kongsvik; Marthinussen, Anders; Nystøyl, Ragnar (Research report, 2015)
   Produksjonskostnadene i lakseoppdrett har økt betydelig de siste par årene. Dette kan få store implikasjoner for næringens konkurransekraft på sikt, og slik påvirke produksjon og verdiskaping i Norge. Tilgjengelige data ...
  • Nasjonale ringvirkninger av havbruksnæringen 

   Andreassen, Otto; Robertsen, Roy (Research report, 2014)
   Denne rapporten viser kunnskapsgrunnlag relatert til havbruksnæringens samfunnsøkonomiske ringvirkninger direkte målt ved sysselsetting og innkjøp fra et utvalg bedrifter. Hensikten med rapporten er ved hjelp av utvalgte ...
  • Oppdrettsteknologi og konkurranseposisjon 

   Iversen, Audun; Andreassen, Otto; Hermansen, Øystein; Larsen, Thomas Andre; Terjesen, Bendik Fyhn (Research report, 2013)
   Hovedspørsmålet i denne rapporten har vært om ny oppdrettsteknologi, som i mindre grad enn dagens notbaserte anlegg er avhengig av Norges naturgitte fortrinn, kan true Norges konkurranseposisjon som verdens fremste produsent ...
  • Regelrett eller rett regel? Håndtering og praktisering av regelverket for havbruksnæringen 

   Robertsen, Roy; Andreassen, Otto; Hersoug, Bjørn; Karlsen, Kine Mari; Osmundsen, Tonje; Solås, Ann-Magnhild; Sørgård, Bjørn; Asche, Frank; Tveterås, Ragnar (Research report, 2016)
  • Rettslig rammeverk for norsk havbruksnæring - Kartlegging av dagens status 

   Solås, Ann-Magnhild; Hersoug, Bjørn; Andreassen, Otto; Tveterås, Ragnar; Osmundsen, Tonje; Sørgård, Bjørn; Karlsen, Kine Mari; Asche, Frank; Robertsen, Roy (Research report, 2015)
   Ambisjoner om videre vekst i norsk havbruksnæring har vært hyppig uttalt, både av næringen selv, og av skiftende regjeringer. Sentralt er at næringen skal gis muligheten til vekst, så lenge det skjer innenfor miljømessige ...
  • Ringvirkningsanalyse havbruk for Rogaland og Hordaland 

   Robertsen, Roy; Iversen, Audun; Andreassen, Otto (Research report, 2015)
   I dette prosjektet har vi kartlagt omfanget av aktiviteter i verdikjeden for havbruk (settefisk, matfisk, slakting/foredling og eksport) i Rogaland og Hordaland, og de ringvirkninger denne aktiviteten har for fylker og ...
  • Utvikling av et bærekraftsbarometer for norsk lakseoppdrett - Forprosjekt 

   Andreassen, Otto; Karlsen, Kine Mari; Robertsen, Roy; Solås, Ann-Magnhild (Research report, 2016)
   Det har vært lansert ønsker fra havbruksnæringen om å utvikle et årlig barometer eller en tilstandsrapportering, som gir en bredere og mer helhetlig forståelse av havbruksnæringens nasjonale bærekraftsutvikling og effekt ...