• Anlegg for innfrysing på land av råstoff fra kystflåten - forstudie. En teknisk/økonomisk gjennomgang 

   Akse, Leif; Henriksen, Edgar (Research report, 2014)
   Råfisklaget og FHF har fått forespørsler fra fiskere og andre om å starte innfrysing av fisk fra kystflåten. Bakgrunnen er mellom annet: o Avsetningsproblemer på små plasser som mangler mottak o Stor prisforskjell mellom ...
  • Antimikrobiell effekt av vann og is produsert med PETFROST 

   Tobiassen, Torbjørn; Wesmajervi, Mette Serine; Akse, Leif (Nofima rapportserie, Research report, 2009)
   Målet var å teste om bruk av ozonbehandlet vann og is under prosessering og lagring av laks forlenger holdbarheten og gir en bedre kvalitet. Det skulle undersøkes hvilke effekt ozonbehandlet vann/is hadde på overlevelse ...
  • Behandling av filet i svak saltlake før superkjøling.Vektutbytte og drypptap under kjølelagring etter superkjøling 

   Akse, Leif; Tobiassen, Torbjørn; Martinsen, Gustav; Dahl, Reidun Wenche (Nofima rapportserie, Research report, 2009)
   Lakebehandling før superkjøling gav vektøkning. Vektøkningen var størst i den sterkeste laken og økte med oppholdstiden. Det var ingen sammenheng mellom vektøkning og størrelse på filetene (vekt). Ved oppholdstider på 10 ...
  • Blodtapping av torsk - bløggemetoder og tid før bløgging eller direktesløying 

   Akse, Leif; Joensen, Sjurdur; Heia, Karsten; Tobiassen, Torbjørn; Sivertsen, Agnar Holten; Wang, Pål Anders (Nofima rapportserie, Research report, 2012)
   Både bløggemetode og tid fra opptak av fisken til blodtapping starter har betydning for hvor godt utblødd fisken blir. Forsøket dokumenterer dette for vanlig anvendte bløggemetoder og for tider fra opptak til bløgging som ...
  • Bløggerutiner ombord på fiskefartøy.Trål, kystline og garn 

   Akse, Leif; Tobiassen, Torbjørn; Joensen, Sjurdur (Nofima rapportserie, Research report, 2011)
   Rapporten beskriver rutiner for bløgging, blodtapping og sløying av hvitfisk om bord på noen trålere og kystfiskefartøy. Hensikten er å avdekke kritiske faktorer og potensial for forbedring av bløggerutinene. Arbeidet er ...
  • Effekt av rigor status og saltemetode på fargeegenskaper og retensjon av astaxanthin under produksjon og lagring av kaldrøykte laksefileter 

   Birkeland, Sveinung; Akse, Leif; Lerfall, Jørgen (Nofima rapportserie, Research report, 2010)
   Denne rapporten beskriver effektene av ulike produksjonsprotokoller (injeksjonssalting vs. tørrsalting) på retensjon av astaxanthin og fargeegenskaper i fileter med ulik rigor status (pre-rigor vs. post-rigor) ved starten ...
  • Fangstbasert akvakultur – status, barrierer og potensial 

   Dreyer, Bent; Heide, Morten; Nøstvold, Bjørg Helen; Midling, Kjell Øyvind; Akse, Leif (Nofima rapportserie, Research report, 2006)
   Denne rapporten gir en oversikt over utviklingen av fangstbasert akvakultur, hvilke barrierer dette konseptet står overfor og hvilket potensial det har. I rapporten er det først og fremst rettet oppmerksomhet mot utviklingen ...
  • Fangstbasert havbruk - mellomlagringsløsninger for den mindre kystflåten 

   Midling, Kjell Øyvind; Aas, Kåre; Tobiassen, Torbjørn; Akse, Leif; Isaksen, Bjørnar; Løkkeborg, Svein; Humborstad, Odd Børre (Nofima rapportserie, Research report, 2005)
   Prosjektet har evaluert hvilke muligheter den minste kystflåten (< 15 meter) har for å lagre deler av fangsten sin levende (Fangstbasert havbruk). Tre linefartøy og to snurrevadfartøy har deltatt aktivt, men også redskapet ...
  • Fangsthåndtering på store snurrevadfartøy. Del 1: Blodtømming av torsk 

   Akse, Leif; Joensen, Sjurdur; Tobiassen, Torbjørn; Midling, Kjell Øyvind; Eilertsen, Guro (Nofima rapportserie, Research report, 2005)
   Målet i prosjektet var å dokumentere hvilke faktorer under bløgging og utblødning som er viktigst for god blodtømming av torsk og basert på dette anbefale tiltak i fangsthåndteringen om bord på kystfiskefartøy. Det ble ...
  • Fangstskader på ferskt råstoff (torsk) levert fra kystflåten. Fangstskadeindeks til bruk i mottakskontroll og kvalitetssortering 

   Akse, Leif; Joensen, Sjurdur (Research report, 2004)
   Det er behov for bedre mottakskontroll og sortering av ferskt råstoff etter kvalitet, gjerne koblet opp mot råstoffprisen. For å kunne gjøre dette kreves det standardiserte metoder og verktøy, basert på kvalitetsegenskaper ...
  • Fangstskader på råstoff i kystfisket. Torsk fisket med garn, line, snurrevad og juksa mars – mai 2004 

   Akse, Leif; Joensen, Sjurdur; Tobiassen, Torbjørn (Research report, 2004)
   Målet i prosjektet var å dokumentere forekomsten av fangstskader på ferskt råstoff (torsk), fisket på kysten med redskapene garn, line, snurrevad eller juksa. I tiden mars – mai 2004 ble registreringer av fangstskader ...
  • Fangstskader på råstoffet og kvalitet på fersk filet 

   Akse, Leif; Tobiassen, Torbjørn; Joensen, Sjurdur; Midling, Kjell Øyvind; Aas, Kåre (Nofima rapportserie, Research report, 2005)
   Forsøk i Lofoten, Vesterålen og Finnmark viser at torsk og hyse blir påført skader under fangst som i betydelig grad kan redusere produktutbytte og –kvalitet, og dermed verdien av råstoffet, i produksjon av fersk filet. ...
  • Frysing av pre-rigor laksefilet- kvalitet og holdbarhet under fryselagring og etter tining 

   Tobiassen, Torbjørn; Akse, Leif; Carlehög, Mats; Eilertsen, Guro; Dahl, Reidun Wenche (Nofima rapportserie, Research report, 2008)
   Prosjektet fokuserer på hvorvidt råstoffets rigortilstand ved innfrysning (pre- eller post-rigor) påvirker produktets kvalitet gjennom forventet holdbarhetstid under fryselagring og etter tining av frosne prøver. I prosjektet ...
  • Hvitere saltfisk – Storskala testDelrapport 2 

   Joensen, Sjurdur; Bjørkevoll, Ingebrigt; Gundersen, Bjørn; Kvangarsnes, Kristine; Barnung, Trygg Normann; Heia, Karsten; Tobiassen, Torbjørn; Akse, Leif (Nofima rapportserie, Research report, 2012)
   I denne rapporten presenteres resultatene fra arbeidspakke 2 i prosjektet: ”Hvitere saltfisk og økt utbytte”. Midlene er hentet fra handlingsplanen til FHF, hvor kontaktpersonen har vært Lorena Gallart Jornet. Forskningsarbeidet ...
  • Hvitere saltfisk. Småskala forsøk - Delrapport 1 

   Joensen, Sjurdur; Gundersen, Bjørn; Wang, Pål Anders; Akse, Leif; Kjerstad, Margareth; Åsli, Magnus; Barnung, Trygg Normann; Heia, Karsten (Nofima rapportserie, Research report, 2011)
   I denne rapporten presenteres resultatene fra arbeidspakke 1 i prosjektet: ”Hvitere saltfisk og økt utbytte”. Midlene er hentet fra handlingsplanen til FHF og forskningsarbeidet er gjort i samarbeid mellom Nofima og ...
  • Ilandføring av usløyd torsk, hyse og sei – optimal behandling og kjøling med hensyn til kvalitet på fisk og biprodukter 

   Akse, Leif; Tobiassen, Torbjørn; Martinsen, Gustav (Nofima rapportserie, Research report, 2010)
   Rapporten presenterer resultater fra tre forsøk med kjølelagring av usløyd torsk, hyse og sei. Hensikten var å undersøke hvor lenge fisken kunne lagres usløyd før dette i uakseptabel grad reduserte kvaliteten, avhengig av ...
  • Influence of different cold storage temperatures during the Rigor mortis phase on fillet contraction and longer-term quality changes of Atlantic cod fillets 

   Aune, Tone Friis; Olsen, Ragnar Ludvig; Akse, Leif; Ytterstad, Elinor; Esaiassen, Margrethe (Peer reviewed; Journal article, 2014)
  • Injeksjonssalting av laksefilet ved ulik rigorstatus 

   Akse, Leif; Joensen, Sjurdur; Tobiassen, Torbjørn; Birkeland, Sveinung (Nofima rapportserie, Research report, 2006)
   Prosjektet sammenligner fem ulike produksjonsprotokoller for kaldrøykt laks, med hensyn på råstoffets rigortilstand ved filetering og injeksjonssalting, fra pre-rigor til post-rigor råstoff. Resultatene viser at det er ...
  • Injisering som første del i salteprosessen 

   Joensen, Sjurdur; Martinsen, Gustav; Akse, Leif; Gundersen, Bjørn; Eilertsen, Guro; Carlehög, Mats; Aune, Tone Friis (Nofima rapportserie, Research report, 2010)
   Det er gjennomført forsøk både i småskala og storskala hvor injisering har vært benyttet som første del i salteprosessen. I forsøkene er forhold som lakestyrke, lakemengde injisert og temperatur i laken testet ut. Utbytte ...
  • Kjøling av fersk fisk. –Effekt på vekt og kvalitet 

   Joensen, Sjurdur; Akse, Leif; Sørensen, Nils Kristian (Nofima rapportserie, Research report, 2000)
   Det er gjennomført forsøk med 4 ulike kjølemetoder på torsk. Torsken er kjølt i 11 døgn ved å "ise i kasser", kjølt i kar med "slurry is", "is og sjøvann" og "is og ferskvann". Utbytter og kvalitet ble målt under kjølelagringen ...