Now showing items 21-40 of 2388

  • Kjøling av fersk fisk. –Effekt på vekt og kvalitet 

   Joensen, Sjurdur; Akse, Leif; Sørensen, Nils Kristian (Nofima rapportserie, Research report, 2000)
   Det er gjennomført forsøk med 4 ulike kjølemetoder på torsk. Torsken er kjølt i 11 døgn ved å "ise i kasser", kjølt i kar med "slurry is", "is og sjøvann" og "is og ferskvann". Utbytter og kvalitet ble målt under kjølelagringen ...
  • Lite utnyttede ressurser - En litteraturgjennomgang av potensielle arter 

   Johnsen, Oddrun (Nofima rapportserie, Research report, 2000)
   Av 220 tilgjengelige arter i våre farvann utnyttes kun 10%. I kjølvannet av LUR-programmet, som ble etablert på begynnelsen av 1990-tallet, har forskning blitt satt inn mot en rekke av disse ”nye” artene. Noen av disse ...
  • Høsting av hjerteskjell i Nord-Norge 

   Langelo, Geir Frode; Albrigtsen, Alf; Toften, Hilde (Nofima rapportserie, Research report, 2001)
   I dag høstes bare en ubetydelig del av det som trolig er en stor ressurs av hjerteskjell (Cerastoderma edule) langs norskekysten. Dette til tross for at denne skjelltypen har et stort nasjonalt og internasjonalt marked og ...
  • Taksering av bestand og rådgiving for fiske av rognkjeks nord for 62ºN i 2002 

   Albert, Ole Thomas (Nofima rapportserie, Research report, 2001)
   Bestanden av rognkjeks (Cyclopterus lumpus) er kartlagt ved hjelp av innsamlede data fra lokale fiskere. Ved hjelp av en enkel biomassemodell (SHOT) basert på CPUE data innsamlet fra fiskerne er det gjort beregninger av ...
  • Den nordvest-russiske fiskeflåten i endring – konsekvenser for råstoffhandelen med Norge 

   Bendiksen, Bjørn Inge; Nilssen, Frode (Nofima rapportserie, Research report, 2001)
   Nordvest-russisk fiskeflåte har de siste ti årene vært en viktig leverandør av råstoff til nordnorsk fiskeindustri. Endringer i nordvest-russisk fiskeflåte, der ferskfisktrålere fases ut til fordel for fabrikktrålere eller ...
  • Kråkebollenettverket - arena for kunnskaps- og erfaringsutveksling 

   Toften, Hilde (Nofima rapportserie, Research report, 2001)
   Bakgrunnen for prosjektet var den store interessen for oppdrett av Drøbak-kråkebollen (Strongylocentrotus droebachiensis) i Norge. Potensialet for lønnsom virksomhet basert på oppdrett av kråkeboller er betydelig, men i ...
  • Nye utvanningsmetoder for saltfisk 

   Olsen, Jan-Vidar; Bjørkevoll, Ingebrigt; Akse, Leif; Skjerdal, Taran (Nofima rapportserie, Research report, 2001)
   Målet med utprøving av nye metoder og teknologiske løsninger for utvanning av salt- og klippfisk har vært å forbedre vektutbytte, oppnå jevnere saltinnhold, redusere utvanningstiden samtidig som den sensorisk kvaliteten ...
  • Norsk ungdoms preferanser og holdninger til fisk og fiskeprodukter 

   Honkanen, Pirjo; Olsen, Svein Ottar (Nofima rapportserie, Research report, 2001)
   Målsettingen med dette delprosjektet har vært å kartlegge barn og ungdoms preferansestrukturer for ulike former for fisk, fiskeretter og andre sentrale middagsretter. Resultatene er basert på en landsomfattende og representativ ...
  • Wood, waxed wood, plywood, polyethylene and stainless steel - a comparison of hygienic properties 

   Lorentzen, Grete Elisabeth; Beyer, Gunilla; Weider, Ida (Nofima rapportserie, Research report, 2001)
   The aim of this experiment is to compare the hygienic properties of different types of materials. The materials to be tested comprise standard and processed plywood, spruce, pine (planed and not planed), polyethylene, ...
  • Bifangst av kongekrabbe i garn- og linefisket i 2000 

   Sundet, Jan Henry (Nofima rapportserie, Research report, 2001)
   I alt 15 fiskere har registrert bifangst av kongekrabbe ved eget fiske med torskegarn, rognkjeksgarn og line i området Varanger – Nordkapp gjennom hele 2000. Dette er færre enn i 1999. Resultatene viser at problemene med ...
  • Vareflyt av laks i Tyskland 

   Johnsen, Oddrun; Nilssen, Frode (Nofima rapportserie, Research report, 2001)
   Rapporten tar for seg vareflyten av laks på det tyske markedet. Først beskrives generelle forhold omkring det tyske matvaremarkedet, hvor vi blant annet ser på konsumet av næringsmidler generelt og fisk spesielt. Deretter ...
  • Oppdrettet flekksteinbit – en art for eksklusive restauranter? 

   Johansen, Jan Arvid; Heide, Morten (Nofima rapportserie, Research report, 2001)
   Flekksteinbit (Anarhichas minor) er en av flere marine hvitfisker som kan tilføre norsk oppdrettsnæring nye verdier. Til nå har forskning på arten vært av biologisk og teknisk karakter. Målet er å tilpasse arten til intensivt ...
  • Gelatin fra selskinn – framstilling og karakterisering 

   Arnesen, Jan-Arne; Gildberg, Asbjørn (Nofima rapportserie, Research report, 2001)
   Målsetningen med dette arbeidet var å framskaffe kunnskap om gelatin fra selskinn. Det ble utført forsøk i laboratorieskala for å finne gunstige betingelser for forbehandling av skinn og gelatinekstraksjon før et større ...
  • Produksjon av fermentert fiskesaus fra nedklasset saltfisk, sild,pyllorus og startkultur 

   Skjerdal, Taran; Pedersen, Guro (Nofima rapportserie, Research report, 2001)
   Det nedklasses og kasseres årlig flere titalls tonn saltfisk og klippfisk. I dette prosjektet er det undersøkt om denne ressursen kan nyttegjøres i produksjon av fermentert fiskesaus. Fiskesaus er et utbredt produkt i ...
  • Maturity stages of shrimp (Pandalus borealis Krøyer 1838. Method for classification and description of characteristics 

   Hansen, Hege Øverbø; Aschan, Michaela (Nofima rapportserie, Research report, 2001)
   Pandalus borealis is a protandric hermaphrodite that shows a great variation in both age at sex change and in the proportion of males that become females. This plasticity is believed to be a phenotypic response to maximize ...
  • Driftsundersøkelsen i fiskeindustrien - Oppsummering av inntjening og lønnsomhet i 2000 

   Bendiksen, Bjørn Inge (Nofima rapportserie, Research report, 2001)
   En gjennomgang av tall fra 480 norske fiskeforedlingsbedrifter viser at lønnsomheten i fiskeindustrien samlet sett bedret seg marginalt i 2000 sammenlignet med 1999. Best lønnsomhet hadde rekeindustrien, konsumdelen av ...
  • Deteksjon av kveis i fiskemuskel. Evaluering av avbildene spektroskopi som metode 

   Heia, Karsten; Nilsen, Heidi (Nofima rapportserie, Research report, 2001)
   Kveis i fiskeprodukter er et estetisk problem. For å sikre trygg markedstilgang og å unngå reklamasjoner er det av stor betydning å kunne tilby kveisfrie produkter. For å finne og fjerne parasitter i hvitfisk har det derfor ...
  • The Future for Salmon in Germany 

   Johnsen, Oddrun; Nilssen, Frode (Nofima rapportserie, Research report, 2001)
   The purpose of this report is to describe and analyse the potential development in one of the prime markets for farmed salmon, namely Germany. The report focus on issues that primarily are perceived as important for ...
  • Struktur og kapasitet i pelagisk konsumsektor 

   Bendiksen, Bjørn Inge (Nofima rapportserie, Research report, 2002)
   Norsk konsumproduksjon av makrell, sild og lodde har det siste tiåret økt kraftig som følge av økt råstofftilgang og åpning av nye markeder for industriens produkter i Øst-Europa og i Japan. Samtidig har det blitt foretatt ...
  • Effekter av ozon i kjølt sjøvann. En utredning for bruk av ozon i fiskerinæringen 

   Sørensen, Nils Kristian; Højgaard, Samson; Liltved, Helge (Nofima rapportserie, Research report, 2002)
   RSW (Refrigerated Sea Water) brukes som kjølemedium ved fangst av sild og makrell. Høyt innhold av bakterier og organisk materiale i vannet skaper både hygieniske og tekniske problemer i anleggene. Ozoneringsutstyr er ...